Studium

V kurzech Brněnské akademie třetího věku přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Vzdělávání seniorů

Mládí není období života,
ale duševní stav
Johann Wolfgang Goethe

 

Stáří přijde samo. Na nás však do značné míry záleží, jak je budeme prožívat, a jaká role nám bude v tomto období našeho života přisouzena. Naše společnost se mění. Úloha seniorů se zvyšuje nejen s přibýváním jejich počtu, ale také se změnou jejich poslání a s odpovědností, která se jim přisuzuje.

V populaci přibývá starých lidí

Celosvětově i v české populaci výrazně přibývá osob vyššího věku. Jestliže v roce 1930 průměrný očekávaný věk obyvatel bývalého Československa činil jen něco málo přes 50 let, v roce 2012 v České republice vzrostla naděje na dožití při narození u mužů na 75,0 let a u žen na 80,9 let.

Podle demografické prognózy zpracované Českým statistický úřadem bude v roce 2050 žít v České republice přibližně půl milionu občanů ve věku 85 a více let. A podle předpovědi zpracované Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy bude naděje dožití při narození v roce 2050 činit pro muže 82 let a pro ženy 86,7 let.

V roce 1995 u nás poprvé v historii počet šedesátiletých a starších převýšil počet obyvatel mladších patnácti let a od té doby se podíl osob ve věku 0 – 14 let stále zmenšuje a podíl šedesátiletých a starších naopak zvyšuje. Odhaduje se, že celosvětově se do roku 2025 počet obyvatel země ve srovnání s rokem 1950 ztrojnásobí, avšak počet osob starších šedesáti let zpětinásobí a počet lidí osmdesátiletých a starších dokonce zosminásobí.

Proč se vzdělávat také ve vyšším věku

Vzdělávání napomáhá rozvíjet dary, kterých se člověku dostalo. Termín vzdělání se odvozuje od slovesa ,,dělat“, tedy činit, konat, být aktivní. Vzděláním se zdokonaluje to, co zde už bylo, jde tedy o tvárnění. Řečtí filozofové spatřovali cíl života a veškerého lidského vývoje ve vědění, člověk vědoucí se jim zdál být člověkem ctnostným. Dnes si více uvědomujeme, že člověk vzdělaný není nutně také člověk ctnostný. Přesto také víme, že vzdělání umožňuje lépe plnit role, které máme v životě plnit.

Prodlužování lidského věku zdůvodňuje, proč se máme na život ve vyšším věku připravovat, a to již na vrcholu svých životních sil. Žije-li člověk déle, může lépe a snadněji využívat poznatků, které během svého života získal.

Změnila se role starého člověka v rodině i ve společnosti a zvyšují se také požadavky na spoluodpovědnost starých lidí. Bylo prokázáno, že mechanismy stárnutí jsou sice zakódovány geneticky, ale rychlost a typ stárnutí jsou ovlivnitelné vnějším prostředím, a tedy také způsobem života. Recepis na spokojené stáří si píše každý sám.

Životní období po získání nároku na starobní důchod se často nazývá třetí věk. Tak jako se všichni připravují na životní povolání, měli bychom se připravovat také na třetí období svého života.

Příprava na aktivní stáří má zahrnovat hledisko biologické, především osvojením návyků životosprávy vhodné i ve stáří. Cílená příprava na aktivní stáří zahrnuje také hledisko psychologické, které usnadňuje pochopit stáří jako nedílnou součást života a akceptovat roli, která nás čeká ve stáří. Hledisko sociologické podporuje vytváření přátelských vztahů s lidmi mimo vlastní pracoviště, odůvodňuje pěstování osobních zájmů a zdůrazňuje význam mezigeneračních kontaktů.

Akademie třetího věku

V posledním desetiletí se u nás výrazněji živě rozvíjí hnutí Akademií třetího věku. Jejich posláním není jen poskytovat znalosti ale také stimulovat k osvojení životního stylu vhodného také pro vyšší věk a vytvářet příležitosti k navazování kontaktů mezi seniory. Již čtvrtým rokem pořádá Brněnská akademie třetího věku kurzy Spirituální dimenze člověka, jejichž přednášky probíhají v Brně v Bakalově sále na Žerotínově náměstí každý druhý pátek odpoledne, v akademickém roce 2014/2015 ve dvou na sebe navazujících bězích.

Pro zájem o účast byly přednášky přeloženy do většího sálu, takže se vytvořily podmínky pro přijímání dalších zájemců. Podrobnější informace na www.bioetika.cz, AV3@bioetika.cz a tel. č. 548 527 262.

Cesta ke zdraví

Díky ochotě vedoucích pracovníků předních brněnských zdravotnických zařízení bude od začátku příštího roku zahájen kurz, jehož cílem je podpora zdraví v dimenzi tělesné, duševní i duchovní. Posluchači uslyší přední představitele brněnského zdravotnictví, k jejichž přednostem patří především schopnost navázat živý kontakt s těmi, ke kterým hovoří. Přednášky se konají rovněž ve velkém Bakalově sále, Žerotínovo nám. 6.

Přednáškový kurz Cesta ke zdraví bude zakončen předáním diplomů. Do kurzu je možno se přihlásit osobně v recepci Centra pro rodinu a sociální péči, Brno, Josefská 1, případně prostřednictvím internetu na www.a3vbrno.cz.

© A3V Brno 2014 - 2017 | Admin